Suspendare decizie de delegare la secția de boli infecțioase-Ordonanță președințială. Tribunalul Mureș

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 536

Ședința publică de la 21 Iulie 2020

Complet ul compus din:

PREȘEDINTE C______ S________

Asistent Judiciar A_____ A______

Asistent Judiciar C_________ E_____-U___

Grefier C______ S____

Pe rol judecarea cererii de ordonanță președințială formulată de reclamantul G____ N______-T____ cu CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliat în mun.Tg.M____, _________________, nr.61, _______________, în contradictoriu cu pârâtul S_______ C_____ Județean M____ cu sediul în mun.Tg.M____, ______________________.6, jud.M____.

Fără citarea părților.

S-a procedat la atașarea dosarului de fond al cauzei, respectiv a dosarului nr.XXXXXXXXXXXXX la prezenta cauză.

INSTANȚA

Prin cererea înregistrată la această la data de 17 iulie 2020 reclamantul G____ N______ T____ a solicitat în contradictoriu cu pârâtul S_______ C_____ Județean M____ a se dispune suspendarea Deciziei nr.534 din 6 mai 2020 emis de S_______ C_____ Județean M____ administrat de C________ J udețean M____, condus de dl.manager dr. P____-H_____ D_____, prin care am fost delegat la Secția clinică boli infecțioase II. pe o perioadă de 6() zile, până la soluționarea cereri mele de anularea a acestuia, cerere ce se află înregistrată ia Tribunalul M____ și face obiectul Dosarului XXXXXXXXXXXXX.

În motivarea cererii s-a arătat că, c onform scrisorilor medicale i s-a recomandat de către medicii de specialitate evitarea stresului si a infecțiilor intercurente.

Având în vedere că această boală este printre co-morbiditățile infecției cu corornavirus II, Covid 2019, expunerea la acest virus ar putea afecta grav sănătatea sa ori ar putea conduce și la deces în cazul unei complicații

În condițiile respectării deciziei de delegare, respectiv desfășurarea de activități medicale în cadrul Compartimentului de boli infecțioase – asistența medicală a bolnavilor infectați cu COVID 19, există riscul să se infectez e cu noul coronoravirus – COVID 19, ceea ce ar conduce, potrivit celor constatate la nivel mondial, la agravarea bolilor cronice de care suf eră , mai mult, dat fiind aceste boli preexistente, există chiar și riscul de deces în cazul infectării cu noul coronavirus-COVID 19, aspect de asemenea relevat de zecile de mii de decese I a nivel mondial : C____, Italia, Spania, S.U.A., precum și decesele din România, mortalitatea crescută, peste 80% fiind în rândul celor suferinzi de boli cronicediabet, tiroidă, boli cardio-vasculare (hipertensiune arterială esențială grad II cu risc cardiovascular moderat, tahicardie sinusală, de care suf eră fac pa r te din această grupă) etc

Alt motiv pentru care a cerut anularea actului respectiv este faptul că s – a născut primul său copil pe data de 17.06.2020 .

În cazul în care ar lucra cu bolnavi Covid 2019, ar trebui să fi e carantinat și să las e fără ajutor pe nevasta sa , singur cu copilul, acesta nu are rude pe cine să se bazeze, fiind lehuză, slăbită, consider ă că a r expune la pericole atât pe ea cât și pe copil, lăsând-o singură, fără ajutor

Studiile au arătat că pentru o dezvoltare armonioasă a personalității și inteligenței copilului sunt definitorii primele 6 luni în cea ce privește mediul în care crește, afecțiunea părinților, modul în care este ingrijit, etc

Având în vedere cele de mai sus, prin cererea din data de 11.05.2020, adresată conducerii Spitalului, a rugat respectuos managerul spitalului să revină asupra deciziei nr. 534 din 06.05.2020 prin care a fost delegat la Secția clinică boli infecțioase II și s-o anuleze, motivând cererea prin acte medicale atașate precum și prin cele cu privire la iminenta naștere a copilului.

I s-a respins cererea, bazându-se pe acte emise fără nici un suport și fără a se pronunța pe partea cererii mele cu privire la nesepararea mea de copilul nou născut și soția lehuză

Analizând acțiunea formulată, după acvirarea dosarului de fond în care s-au depus de reclamant acte în probațiune, instanța constată că aceasta este ne î ntemeiată , pentru considerentele ce se vor menționa în continuare:

Potrivit art. 997 din C.pr.civ. „ (1) Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

(2) Ordonanța este provizorie și executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata sa și nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluționarea litigiului asupra fondului.

(3) La cererea reclamantului, instanța va putea hotărî ca executarea să se facă fără somație sau fără trecerea unui termen.

(4) Ordonanța va putea fi dată chiar și atunci când este în curs judecata asupra fondului.

(5) Pe cale de ordonanță președințială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt.”

Tribunalul reține că reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii tuturor condițiilor speciale de admisibilitate ale ordonanței președințiale, prevăzute de textul legal citat anterior.

În ceea ce privește condiția neprejudecării fondului cauzei, în cauză este îndeplinită condiția caracterului provizoriu al măsurii ce se solicită a fi dispusă, impusă de dispozițiile art. 997 al.1 din C.pr.civ.

Luarea măsurii solicitate de reclamant pe calea ordonanței președințiale, se solicită a se dispune până la soluționarea definitivă a dosarului de fond și aceasta ar reprezenta o măsură cu caracter provizoriu.

În ceea ce privește aparența dreptului , fără a cerceta fondul cauzei, instanța constată că potrivit fișei de aptitudine nr.98/19.05.2020 emisă de medicul de medicina muncii din cadrul Spitalului C_____ Județean M____, reclamantul poate lucra în secție cu Covid , astfel că nu există o pagubă iminentă și care nu s-ar putea repara, datorată stării de sănătate a reclamantului.

În ceea ce privește faptul că reclamantul are un copil minor, acest considerent nu poate fi avut în vedere la luarea unei măsuri provizorii, întrucât majoritatea medicilor au copii, medicii având echipamente de protecție iar spitalele nu pot rămâne fără cadre medicale. Copii nu sunt persoane expuse la forme grave ale bolii covid.

Tribunalul reține că nu este îndeplinită nici condiția urgenței care să justifice luarea măsurii solicitate pe cale de ordonanță președințială.

Decizia nr.534 din 6.05.2020 de delegare a reclamantului la Secția clinică boli infecțioase II a fost emisă pentru perioada 7.05.2020-5.07.2020, prin urmare anterior introducerii prezentei cereri de suspendare a deciziei pe calea ordonanței președințiale, și-a încetat efectele.

Neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate arătate mai sus face inutilă examinarea celorlalte motive invocate de reclamant.

Față de cele reținute anterior tribunalul va respinge cererea de ordonanță președințială formulată de reclamantul G____ N______ T____ .

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge cererea de ordonanță președințială formulată de reclamantul G____ N______-T____ cu CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliat în mun.Tg.M____, _________________, nr.61, _______________, în contradictoriu cu pârâtul S_______ C_____ Județean M____ cu sediul în mun.Tg.M____, ______________________.6, jud.M____ .

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul M____.

Pronunțată azi, 21 iulie 2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin i ntermediul grefei instanței.

Președinte,

C______ S________

Asistent Judiciar,

A_____ A______

Asistent Judiciar,

C_________ E_____-U___

Leave a Reply