OG nr. 7/2020 – modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ

privind modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. — Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 24 martie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 7. — Cultele recunoscute de stat susțin propriile muzee și colecții publice și pot beneficia în acest scop de sprijin financiar și logistic din partea autorităților administrației publice centrale și locale, conform prevederilor legale în vigoare.”

2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Muzeele și colecțiile de drept public pot primi și gestiona bunuri specifice activității desfășurate de către acestea, de la persoane fizice și juridice de drept privat, în condițiile dreptului comun.”

3. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Muzeele și colecțiile publice de importanță națională de drept public ce au în administrare bunuri sau colecții publice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice se organizează și funcționează în baza hotărârii de Guvern și a acordului încheiat cu titularul dreptului de proprietate privată.”

4. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42) cu următorul cuprins:

„(41) Prin excepție de la regula prevăzută la alin. (4), în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, al instituțiilor publice și al întreprinderilor publice pot fi organizate și pot funcționa muzee și colecții publice ca unități fără personalitate juridică, a căror organizare este stabilită prin acte administrative specifice.

(42) Prin excepție de la art. 22 alin. (1), prin actele administrative specifice prevăzute la alin. (41) se stabilește și modalitatea de finanțare a muzeelor și colecțiilor publice care funcționează ca unități fără personalitate juridică.”

5. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Muzeele și colecțiile de drept public pot efectua cheltuieli, potrivit dreptului comun, din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. pentru administrarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a bunurilor încredințate potrivit dreptului comun, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (2), de către persoane fizice și juridice de drept privat.”

6. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 37. — Contravențiile prevăzute la art. 36 se constată, iar sancțiunile se aplică de specialiști ai direcțiilor pentru cultură județene, respectiv a municipiului București, împuterniciți ca atare prin ordin al ministrului culturii.”

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Bogdan Gheorghiu

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,

Ion Ștefan

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

București, 28 ianuarie 2020.

Nr. 7.

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre OG nr. 7/2020 – modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003

Leave a Reply