OUG nr. 225/2020 – modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii

Având în vedere faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut, respectiv elaborarea amenajamentelor pastorale pentru întreaga suprafață de pajiști din România până la data de 1 ianuarie 2021,

ținând cont de respectarea obligației implementării amenajamentelor pastorale la 1 ianuarie 2021, în vederea susținerii absorbției fondurilor europene aferente plăților pe suprafață și luând în considerare faptul că amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetație și producția vegetală, coroborat cu situația creată de pandemia de COVID-19 privind restricționarea deplasării personalului pentru evitarea răspândirii bolii, respectarea perioadelor de carantină și a zonelor carantinate, se impune prelungirea termenului-limită de realizare a amenajamentelor pastorale până la 1 ianuarie 2022,

având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României în contextul epidemiei de COVID-19, ce au determinat instituirea stării de urgență și ulterior a stării de alertă, ceea ce a condus la închiderea instituțiilor de învățământ și desfășurarea activității educaționale în mediul on-line, se impune prelungirea suspendării acesteia până la data de 1 ianuarie 2022,

de asemenea, ținând cont că neprelungirea suspendării aplicării Legii nr. 509/2006, cu modificările și completările ulterioare, ar conduce la instituirea obligației de acordare de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevi începând cu 1 ianuarie 2021, acțiune care nu se poate materializa decât după consultata factorilor implicați în implementarea acestei măsuri, astfel încât să se poată identifica soluții clare și viabile pentru ca preșcolarilor și elevilor să li se poată acorda mierea, chiar și în cazul în care activitatea școlară nu se desfășoară fizic în instituțiile de învățământ, ceea ce ar putea genera cheltuieli suplimentare cu depozitarea și distribuția mierii.

Întrucât asigurarea veniturilor necesare desfășurării activității Agenției impactează structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021, în condițiile în care Guvernul a adoptat măsuri bugetare, politice și de asigurare de lichidități în vederea atenuării efectelor negative provocate de pandemia de coronavirus asupra nivelului de trai al populației și asupra economiei, se impune prelungirea termenului de intrare în vigoare a legii până la data de 1 ianuarie 2022.

Ținând cont de contextul în care ne aflăm, în stare de pandemie și criză economică mondială, în care bugetul de stat este sub presiuni uriașe, pentru a nu împovăra și mai mult bugetul pentru anul viitor, cheltuielile necesare desfășurării activității, provenind atât din venituri proprii, cât și din bugetul de stat, se impune prelungirea termenului privind intrarea în vigoare a Legii nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, cu modificările ulterioare, până la 1 ianuarie 2022.

Având în vedere că Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură intră în vigoare la 1 ianuarie 2021 și raportat la faptul că fondurile pentru plata primei de comercializare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar acest aspect are implicații majore asupra bugetului de stat, pentru fiecare exercițiu financiar de aplicare a legii,

În considerarea faptului că măsurile dispuse prin Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură sunt susceptibile unei scheme de ajutor de stat și ar fi necesară parcurgerea etapelor procedurale prealabile aplicării acesteia prin notificare la Comisia Europeană, se impune prelungirea termenului de intrare în vigoare a legii până la data de 1 ianuarie 2022,

ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:

— riscul unui impact negativ asupra utilizatorilor de pajiști determinat de imposibilitatea aplicării începând cu anul 2021 a amenajamentului pastoral, independent de voința lor, care ar genera consecințe negative pentru crescătorii de animale concretizate prin sancționarea acestora cu amenzi;

— riscul neimplementării măsurii de acordare de miere, cu titlu gratuit, preșcolarilor și elevilor, precum și al imposibilității realizării măsurilor administrative prealabile necesare implementării;

— riscul unui blocaj în desfășurarea activității Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, cu consecințe negative majore, datorate, în primul rând, lipsei fondurilor necesare funcționării, respectiv pentru investiții, cheltuieli curente, cheltuieli de personal;

— riscul imposibilității asigurării resurselor financiare necesare pentru plata primei de comercializare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu consecințe negative în percepția generală a potențialilor beneficiari cu privire la acordarea acestei forme de sprijin;

— riscul unor posibile sancțiuni din partea Comisiei Europene în condițiile unei decizii nefavorabile privitoare la caracterul acestei forme de sprijin acordat producătorilor agricoli,

având în vedere că până în prezent, cu toate eforturile depuse de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București — Ilfov, constituită în noiembrie 2017 prin asocierea municipiului București, a județului Ilfov și a celor 40 de localități din județul Ilfov, se evidențiază necesitatea ca pentru traseele din Programul integrat de transport București — Ilfov unde licențele de traseu urmează să expire la data de 31 decembrie 2020, să fie adoptată o măsura urgentă care să permită asigurarea în continuare a deplasării persoanelor pe aceste trasee, între municipiul București și localități ale județului Ilfov.

Totodată, această măsură este absolut necesară pentru a se evita practici ilicite în activitățile de transport de persoane între municipiul București și localități ale județului Ilfov, practici care au consecințe negative asupra siguranței și calității vieții populației, calității serviciilor oferite de operatorii de transport rutier, precum și pentru a evita impactul negativ asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplății taxelor și impozitelor aferente activităților de transport de persoane ce sunt desfășurate în lipsa unui cadru legal în vigoare.

În situația în care, începând cu data de 1 ianuarie 2021 programul de transport și licențele de traseu în baza cărora se efectuează transportul rutier de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov nu vor fi valabile, se va constata faptul că:

— operatorii de transport nu vor avea un cadru legal pentru desfășurarea acestei activități, situație care va genera practici ilicite în activitatea de transport derulată în zona respectivă, acest fapt generând inclusiv premisele afectării bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplății taxelor și impozitelor aferente activităților de transport de persoane;

— este întreruptă activitatea operatorilor de transport începând cu data de 1 ianuarie 2021, fapt care va avea un efect negativ asupra călătorilor prin neasigurarea necesarului de transport, mai ales în situația actuală în care suntem obligați să respectăm distanțarea socială în contextul pandemiei;

— programul integrat de transport la nivelul regiunii București—Ilfov nu poate fi asigurat la capacitate maximă.

Inexistența, în cuprinsul Legii nr. 122/2020 de modificare a Legii nr. 107/1996 a apei, a reglementării unor metode alternative indirecte de măsurare a cantităților de apă prelevate/evacuate, în cazurile speciale generate de lipsa mijloacelor sau imposibilitatea tehnică a montării unor aparate de măsură a debitelor sau volumelor de apă, denotă iminența unor blocaje majore în derularea abonamentelor de exploatare a resursei începând cu prima zi a anului 2021, respectiv poate cauza un impact semnificativ în atingerea țintelor bugetului general consolidat, dar și în ceea ce privește stabilitatea costurilor producției de energie electrică.

Având în vedere că elementele prezentate mai sus vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de urgență a prezentei ordonanțe de urgență.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Termenul prevăzut la alineatul (1) al articolului 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.

Art. II. — în perioada 1 ianuarie 2021—31 decembrie 2021 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. — Termenul prevăzut la articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.

Art. IV. — Termenul de intrare în vigoare prevăzut la articolul 9 din Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.

Art. V. — (1) La solicitarea operatorilor de transport care dețin licențe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pe traseele cuprinse în actualul program de transport în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport rutier de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, Autoritatea Rutieră Româna —A.R.R. prelungește licențele de traseu însoțite de graficele de circulație, pentru autobuzele deținute și nominalizate de către aceștia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate până la data de 31.03.2021, dar nu mai târziu de data atribuirii de către asociația de dezvoltare intercomunitară pentru transport public a obligației prestării serviciului de transport public către operatorii de transport, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 5 /2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Procedura și modalitatea de prelungire a valabilității licențelor de traseu pentru situațiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Autoritatea Rutieră Română —A.R.R., potrivit legii.

Art. VI. — Articolul III din Legea nr. 122/2020 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 13 iulie 2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. III. — (1) În condițiile în care, în termen de 6 luni de la semnarea abonamentului de utilizare/exploatare, beneficiarul nu montează echipamente de măsură a cantităților de apă utilizate/evacuate, Administrația Națională «Apele Române» are dreptul de a instala echipamente de măsură și control pe cheltuiala sa, urmând ca respectivul cost să fie recuperat prin adăugarea contravalorii la factura către utilizator. Utilizatorul trebuie să asigure accesul și toate condițiile necesare reprezentanților Administrației Naționale «Apele Române» în acest sens.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și beneficiarilor care au semnat abonamentul de utilizare/exploatare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), utilizatorul va plăti contravaloarea aferentă debitului maxim autorizat.

(4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3), în cazul inexistenței/imposibilității tehnice dovedite de montare a aparatelor de măsură pentru debite sau volum, se aplică metode indirecte de contorizare, prin raportarea debitului maxim autorizat la timpul efectiv de utilizare pentru producția de energie electrică, utilizatorul având obligația comunicării datelor generate de aparate conforme de măsură a timpului de utilizare.

(5) în termenul prevăzut la alin. (1) și (2), utilizatorul comunică operatorului o cerere prin care solicită aplicarea dispozițiilor alin. (4) la încheierea abonamentului de exploatare/utilizare a resursei, și depune dovada inexistenței/imposibilității tehnice de montare a aparatelor de măsură pentru debite sau volum.”

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Nechita-Adrian Oros

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tânczos Barna

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Cătălin Drulă

București, 30 decembrie 2020.

Nr. 225.

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre OUG nr. 225/2020 – modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii

Leave a Reply