OUG nr. 227/2020 – modificarea și completarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Având în vedere că, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, starea de alertă a fost prelungită pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 14 decembrie 2020,

luând în considerare evoluția pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, care a generat o sere de restricții privind desfășurarea anumitor activități economice, cu efecte asupra menținerii forței de muncă la nivelul întreprinderilor,

ținând cont că moratoriul legislativ implementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările ulterioare, care expiră la data de 31 decembrie 2020,

având în vedere cuantumul creditelor care au beneficiat până în prezent de moratoriile legislative și private, care reprezintă cca 14,7% din totalul creditelor acordate de către sectorul bancar, de aceste facilități beneficiind un număr de aproximativ 558.000 de debitori,

luând în considerare că implementarea moratoriilor a avut ca efect limitarea deteriorării calității portofoliului de credite acordate sectorului real în perioada scursă de la debutul pandemiei, iar în lipsa prelungirii moratoriului legislativ există riscul de accentuare a riscului de credit, magnitudinea potențialelor pierderi fiind condiționată de robustețea reluării activității economice, iar lipsa unei îmbunătățiri în situația financiară a debitorilor față de momentul actual poate conduce la creșterea obligațiilor nerambursate, cu predilecție în cazul celor ce activează în sectoarele cele mai afectate de pandemie — turism, industria hotelieră și a restaurantelor — și, ulterior, a ratei creditelor neperformante,

conform Ghidului Autorității Bancare Europene refer tor la moratoriile legislative și nonlegislative aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19 EBA/GL/2020/15, care oferă flexibilitate prudențială în cazul expunerilor acoperite de moratoriile inițiate până la data de 31 martie 2021, pentru creditele amânate la plată, conform unui moratoriu generalizat, pentru cel mult 9 luni în total, incluzând amânările anterioare,

ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în principalele domenii de activitate din societate ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra populației și activității economice,

aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru garantarea siguranței personale a unor categorii de persoane afectate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) De facilitatea prevăzută la alin. (1) pot beneficia atât debitorii cărora le-a fost acordată suspendarea obligațiilor de plată până la 15 iunie 2020, potrivit legii, și debitorii care au beneficiat de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ sau în ambele cazuri, cu condiția ca perioada maximă de suspendare a obligațiilor de plată, care va include, dacă este cazul, perioada de suspendare anterioară, să nu depășească cumulat 9 luni, indiferent dacă aceste 9 luni cumulate au fost acordate în temeiul unui moratoriu legislativ, al unui moratoriu nonlegislativ sau al ambelor cazuri, cât și debitorii care nu au solicitat această suspendare până la 15 iunie 2020, potrivit legii, pentru creditele acordate până la data de 30 martie 2020. ”

3. La articolul 2, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) De prevederile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază debitorii prevăzuți la art. 2 alin (11) care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

(5) Facilitatea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data solicitării suspendării obligației de plată.”

4. La articolul 3, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact stipulate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, cel mai târziu până la data 15 martie 2021, astfel încât creditorul să fie în situația de a analiza și emite decizia până la 31 martie 2021.

(…)

(3) Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.”

5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. — Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor și comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (11), debitorii definiți la art. 1 lit. b), cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) prezintă declarația pe propria răspundere, cu privire la diminuarea cu minimum 25% a veniturilor sau a încasărilor medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020, după caz;

b) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.”

Art. II. — (1) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligațiilor de plată a fost formulată până la 15 iunie 2020 potrivit legii, cu termen de încheiere a perioadei de amânare anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, suspendarea obligațiilor de plată complementar până la maximum 9 luni se aplică prin cumularea creanței/restului de creanță aferent/e dobânzilor calculate în prima perioadă suspendată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările ulterioare, cu creanța aferentă dobânzilor calculate pentru a doua perioadă suspendată potrivit dispozițiilor art. I ale prezentei ordonanțe de urgență. La creanța astfel rezultată dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat în 60 de rate lunare egale începând cu luna imediat următoare încheierii celei de-a doua perioade de amânare.

(2) Statul român, prin Ministerul Finanțelor, garantează în procent de 100% plata dobânzii calculate potrivit alin. (1), aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.”

Art. III. — (1) În aplicarea prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor elaborează norme, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Modificarea modelului convenției de garantare prevăzut la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. IV. — Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,

Alexandru Nazare

Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,

Claudiu-lulius-Gavril Năsui

București, 30 decembrie 2020.

Nr. 227.

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre OUG nr. 227/2020 – modificarea și completarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Leave a Reply